1ª JORNADA GASTRONÒMICA DE PEIX I MARISC DE VILANOVA

CONDICIONS DE L’ENTRADA

  1. Qualsevol entrada trencada, esmenada o amb indicis de falsificació autoritzarà l’organitzador a privar al seu portador de l’accés a l’esdeveniment.
  2.  No es permet la devolució de l’import de l’entrada ja adquirida. La impossibilitat d’assistir o algun error al realitzar l’adquisició de l’entrada no seran motius vàlids per procedir a la devolució. Només es podran cancel·lar i procedir a la devolució sempre que l’error hagi estat de la pàgina web o de la llotja de Vilanova.
  3. L’organització es reserva el dret a canviar o alterar el programa i ordre inicialment previst, així com a modificar l’hora. Les condicions climatològiques adverses no donen dret a la devolució de l’import de l’entrada.
  4. Si per causes de força major o altres degudament justificades no es pogués iniciar l’esdeveniment, l’organització podrà al seu criteri establir una nova data per la celebració d’aquest, per la qual cosa seria valida aquesta mateixa entrada, sense poder reclamar devolucions de l’import a no ser que la nova data diferís en més d’un mes de la que consta a l’entrada de l’espectacle. En cas de suspendre definitivament l’acte, es retornarà l’import de l’entrada en un termini de 15 dies des de la data senyalitzada a l’entrada de l’espectacle i pel procediment que l’organitzador consideri oportú.
  5.  Al contrari, si la suspensió es produeix una vegada començat l’espectacle per qualsevol causa, l’organitzador no tindrà obligació d’establir una nova data ni de retornar l’import de l’entrada.
  6. El portador de l’entrada reconeix que podrà aparèixer en imatges preses durant la realització de l’esdeveniment —tant per l’organització i els patrocinadors de l’esdeveniment, com pels diferents mitjans de comunicació— per a la seva posterior difusió informativa i/o comercial i autoritza aquests usos, que seran responsabilitat de qui les publiqui. Aquestes imatges poden aparèixer en Internet pel que la seva difusió pot no ser controlada.