Jaume Carnicer

Patró major (jaume.carnicer@llotjavilanova.com)

S’encarrega de gestionar la confraria i d’exercir la representació legal de la confraria sent el canal de relació amb altres institucions.
A més d’aquestes funcions principals, també formalitza en nom de la confraria acords i convenis, formalitza contractes d’adquisició o disposició de béns i serveis i autoritza les despeses i ordena pagaments.

Iris Czibor

Secretaria (secretaria@llotjavilanova.com)

La funció principal és la direcció i la coordinació general tècnica i administrativa dels òrgans de la confraria. Juntament a aquesta, també realitza altres funcions com: assumir la direcció del personal i serveis de la confraria, redactar l’avantprojecte del pressupost, la liquidació del pressupost i vetllar pel compliment de la normativa vigent.

Ruben Cortés

Vice Patró Major

La seva funció principal es substituir el patró major de la confraria en cas d’absència, en casos de malaltia o mort fins que es proveeixi el càrrec.

Andreu Nuñez

Vice Patró Major

La seva funció principal es substituir el patró major de la confraria en cas d’absència, en casos de malaltia o mort fins que es proveeixi el càrrec.

Administració

Responsable: Iris Czibor

Correu electrònic: 

secretaria@llotjavilanova.com

Gestionen les vendes de les captures i la subhasta del peix, administren la seguretat social de les barques, gestionen la secció assistencial i vellesa de les barques i la compra de gasoil.

Comercialització

Responsable: Andreu Nuñez

Correu electrònic:

comercialitzacio@llotjavilanova.com

S’encarreguen d’ampliar la venta del producte de la pesca de la llotja en altres ciutats i de la relació de la llotja amb els restauradors.

Comptabilitat

Responsable: Esther Garcia

Correu electrònic: 

comptabilitat@llotjavilanova.com

Realitzen les gestions comptables de la confraria com el registre de factures, els pagaments als pescadors, cobrament als compradors de peix i ser el canal de relació amb les entitats bancàries.

Comissió de festes

Responsable: Esteban Roca

Correu electrònic:

comissio.festes@llotjavilanova.com

S’encarreguen d’aprovar les dates de les festes, de calcular els costos, organitzar el personal, fer les inscripcions i la publicitat de les festes de Carnaval i Sant Pere.

Pertrets

Responsable: Lluís Peña Baró

Correu electrònic:

pertrets@llotjavilanova.com

Gestionen el magatzem on es desa el material de pesca com les xarxes, els hams, la pintura de les barques o les botes d’aigua dels pescadors.

Sanitat i gestió de residus

Responsable: Albert Bardí

Correu electrònic:

sanitat.residus@llotjavilanova.com

S’encarreguen de gestionar el procés d’eliminació de residus com xarxes malmeses, olis i residus marítims en contenidors especials per tal de preservar el medi ambient.

Serveis

Responsable: Àngel Molina

Correu electrònic: serveis@llotjavilanova.com

La llotja ofereix diversos serveis als seus clients, tals com, la fabricació i venda de gel, manipulació de caixes i el de la venta del producte.

Tecnologia

Responsable: Rubén González

Correu electrònic:

tecnologia@llotjavilanova.com

Gestionen tot tipus de comunicacions entre les confraries, les federacions, les administracions i la gestió de la pàgina web de la confraria.