CONVOCATÒRIA DE PLAÇA PER ADMINISTRACIÓ

 

.- ENTREGAR “CURRÍCULUM” A LA SECRETARIA D’AQUESTA CONFRARIA DE PESCADORS O BE AL IMET (Institut Municipal d’Educació i Treball).

 

.- ÚLTIM DIA D’ENTREGA DEL “CURRÍCULUM”, 21 DE SETEMBRE DE 2020.

 

Dades i ubicació de la feina:

Vilanova i la Geltrú

Empresa:

Confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú

Funcions del lloc de treball

 • Tasques administratives vàries i àmplies ja que les feines es realitzaran a diferents departaments de l’empresa ( preparació de documents en format Excel  i Word, redacció de documents varis, etc…)
 • Atenció personal als pescadors i altres persones
 • Atenció telefònica

Perfil dels aspirants:

 • Estar inscrit com a desocupat al SEPE
 • Els  candidats que no tinguin la nacionalitat española, hauran d’estar en possessió d’un títol oficial que acrediti coneixements suficients dels idiomes català i castellà.
 • No tindre antecedents penals
 • No patir cap malaltia ni defecte físic que els impedeixi el normal exercici de les funcions objecte d’aquest lloc de treball.
 • No trobar-se inclòs en cap de les causes d’incapacitat legalment establertes per tal d’ocupar aquest lloc de treball
 • Estar en possessió del títol de graduat/ada en educación secundària obligatòria, tècnic/a en cicle formatiu de grau mitjà o superior o equivalents.
 • Estar en possessió de carnet de conduir, tipus B
 • Es valorarà tenir coneixements de comptabilitat, domini del SAGE Murano.
 • Domini de l´entorn Microsoft Office.

Idiomes

Es valorarà acreditar domini d’anglès i/o alters llengües estrangeres

Temps experiència en lloc de treball semblant

Miním 1 any d´experiència requerida

Jornada

Complerta

Tipus de contracte

Eventual de sis mesos i transformació a indefinit, si s’escau.

Incorporació

Immediata

Lloc ofertat

Auxiliar administratiu

Nombre de places a cobrir

Una