Termes i condicions

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i/o serveis que s’incorporin al Lloc Web, Llotjavilanova podrà sol•licitar als Usuaris l’emplenament de certs formularis de registre que impliquen necessàriament el subministrament de certes dades de caràcter personal. Llotjavilanova tractarà les esmentades dades de conformitat amb les finalitats i sota les condicions que en cada supòsit s’exposen segons l’expressament establert en la política de protecció de dades de Llotjavilanova.

En completar i enviar qualsevol formulari incorporat al Lloc Web, l’usuari consenteix i autoritza expressament a què Llotjavilanova reculli, tracti o cedeixi, segons sigui el cas, les dades de caràcter personal que se li sol•licita de conformitat amb les finalitats i sota els termes i condicions establerts en la política de protecció de dades de Llotjavilanova.

Llotjavilanova ha adoptat i adoptarà totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d’obligació, de conformitat amb l’establert per la legislació vigent i els estàndards de qualitat existents al sector, a fi de garantir al màxim la seguretat i confidencialitat de les comunicacions.

Llotjavilanova garanteix que existeixen controls per prevenir l’obertura de bretxes en la seguretat o altres conseqüències negatives, adoptant les mesures organitzatives i els procediments tècnics més adequats a fi de minimitzar aquests riscs. No obstant això l’anterior, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables, les xarxes utilitzades en Internet no són segures i qualsevol comunicació enviada per aquest mitjà|medi pot ser interceptada o modificada per persones no autoritzades.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en el formulari de demandes del web seran objecte de tractament i s’inclouran en el fitxer informatitzat “Consultes”, del qual Llotjavilanova n’és el responsable, declarat i inscrit al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Les dades personals subministrades per mitjà del formulari s’utilitzaran amb l’exclusiva finalitat de mantenir la relació administrativa per gestionar la sol·licitud d’informació, enviar informació per correu postal i electrònic sobre serveis o activitats de Llotjavilanova en relació amb les seves competències, i adreçar-vos qüestionaris de resposta voluntària, per mitjans tradicionals i electrònics, sobre el nivell de satisfacció referida a la qualitat del servei, a fi de poder-lo ampliar i millorar, si és el cas.