El llenguado habita en fons coberts de sorra o fang, deixant al descobert només els ulls. Viuen a mitja profunditat, sobre els 100 metres, i en temperatures temperades.
Pot medir entre 15 i 50 cm, eventualment fins a 70 cm, i pesa entre 200g i 2 kg. La talla mínima legal de captura és de 20cm.

És un peix blanc, de forma oval plana i d’aigua salada, Els seus dos ulls estan relativament pròxims entre sí, situats al costat dret. Escates d’aspecte rectangular i rugoses (ctenoides). Rostre arrodonit. Boca ínfera i arquejada. La comisura bucal arriba al nivell mitjà de l’ull inferior. Origen de l’aleta dorsal, més pròxim a l’extrem del rostre que del marge anterior de l’ull. La pectoral de la cara ocular, amb 9 o 10 radis i una mica més gran que la de la cara cega. La caudal és arrodonida, unida a l’últim radi de l’anal i de la dorsal per una membrana ben desenvolupada. Coloració de la cara ocular marró o grisenca, amb taques fosques i difoses. La pectoral de la cara ocular, amb una taca fosca sobre la meitat distal. Aleta caudal, orlada de negre.

Espècie bentònica sobre fons de sorra i fang, de les aigües costeres fins a quelcom més dels 100 m. S’alimenta principalment, de cucs, mol•uscs i petits crustacis. Maduren, sexualment, entre els 3 i 5 anys (25 cm). La reproducció té lloc entre gener i agost. La longevitat establerta és de 24 anys, en el cas dels mascles, i 27 anys per a les femelles.

Es troba a tota la Mediterrània, excepte a la mar Negra. A l’Atlàntic Oriental, des de Noruega fins al Senegal.

La pesca és del tipus semiindustrial i artesanal, principalment amb arts de platja, d’arrossegament, tremalls i palangres de fons. La carn és bastant apreciada i d’interès comercial.

 

Recepta recomanada:
Llenguado a la crema de mandarina